Llengües
Anglès Llibre
Català Original
Espanyol
 
Francès
Japonès
Altres llengües
  Textos
Crèdits
Pròleg
Introducció
 
Pàg. 8 a 37
Pàg. 38 a 59
Pàg. 60 a 79
 
Pàg. 80 a 105
Pàg. 106 a 123
 
Colofó
Solapa anterior
Solapa posterior
   
                       Pàgina
  Català  
 
 
       Crèdits  
4
  Xavier Alamany
Another Little Book printed in Black and Red
[Un altre llibre petit imprès en negre i vermell]

Autopublicat
www.grafic.info/alamany

Traduït del català per
mots – Jordi Curell – John T. Moran
– Etienne Cartuyvels – Kazuko Mitsuhata

Versions en espanyol, francès, japonès i català disponibles a www.grafic.info/another

Imprès per Cevagraf SCCL. Rubí, Barcelona

  Distribuït per Actar D
Roca i Batlle, 2. 08023 Barcelona
t +34 934 174 993
f +34 934 186 707
office@actar-d.com

© Text, imatges i edició: Xavier Alamany, 2009
Tots els drets reservats. Cap part d'aquest llibre pot ser reproduïda de cap manera o per cap mitjà electtrònic o mecànic, inclosos sistemes d'emmagatzemament i sistemes de recuperació sense el premís escrit de l'autor.

ISBN 978-84-613-1658-8
Dipòsit Legal B-43966-2009

Imprès i enquadernat a la UE